Jednoduché účtovníctvo

Poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého účtovníctva dodávateľským spôsobom podľa vašich požiadaviek a predstáv za prijateľnú cenu.

Jednoduché účtovníctvo je určené hlavne pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia vydaného príslušným Obvodným úradom, je zamerané na sledovanie príjmov a výdavkov, upravené Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Hlavným cieľom je podávať prostriedkami jemu vlastnými verný a pravdivý obraz o majetkovej a finančnej situácií.

Z čoho pozostáva vedenie jednoduchého účtovníctva?

I. účtovné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo

II. evidencia a vedenie:

  • príjmov a výdavkov
  • knihy prijatých a vystavených faktúr
  • knihy záväzkov a pohľadávok
  • peňažného denníka
  • bankových dokladov
  • krátkodobého majetku a dlhodobého majetku

III. vypracovanie:

  • daňového priznania dane z príjmu
  • daňového priznania dane z pridanej hodnoty 
  • daňového priznania dane z motorových vozidiel

IV. spracovanie mzdovej agendy

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:

a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, § 37 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992 Zb.

b) fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení Zákona č. 60/2009 Z.z.

c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,

d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú,

e) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Kontaktujte nás

Hľadáte optimálne riešenie pre Vaše podnikanie?

Kontaktujte nás a my Vám uľahčíme každodenné starosti. Našou prioritou je diskrétnosť.